Bốn tỉnh được chọn lựa để lập khu thí điểm này là Quảng Đông, Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang và Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nhằm nâng cao chất lượng ngành tài chính cũng như giảm thủ tục rườm rà.
Theo hãng Tân Hoa Xã, năm nhiệm vụ chính trước mắt của các các khu thí điểm này là hỗ trợ các tổ chức tài chính thiết lập các bộ phận phục vụ sự nghiệp “tài chính xanh” hoặc “chi nhánh xanh”, khuyến khích phát triển “tín dụng xanh”, tìm kiếm cách thức thành lập thị trường giao dịch về các quyền lợi trong lĩnh vực môi trường như quyền phát thải, quyền sử dụng nước và quyền sử dụng năng lượng, thiết lập kênh dịch vụ chính phủ phục vụ ưu tiên “công nghiệp xanh” và các “dự án xanh”, thiết lập cơ chế phòng, chống những nguy cơ trong lĩnh vực “tài chính xanh”.
Bênh cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ về tài chính, thuế, và các chính sách về đất đai đối với các ngành “công nghiệp xanh” và “dự án xanh”, đồng thời sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án “đầu tư xanh”.
Để phát triển “tài chính xanh”, các cơ quan tài chính cần phải lấy công tác bảo vệ môi trường làm chính sách nền tảng, xem xét đến những tác động môi trường mà các quyết sách đầu tư có thể gây ra; đưa công tác báo cáo, đánh giá rủi ro và xây dựng giá thành có khả năng liên quan đến những điều kiện môi trường trở thành một nội dung không thể tách rời trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của các ngân hàng; đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh doanh tài chính; thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua hoạt động định hướng đối với các nguồn lực kinh tế của xã hội.
Nguồn: BNEWS/TTXVN