Theo khảo sát lúc 10h tại 7 ngân hàng lớn, ở cả 2 chiều mua bán đều có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Các ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietcombank tăng 87,85 VND/EUR giá mua và tăng 92,31 VND/EUR giá bán, lên mức 25.867,69 - 27.186,94 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu tăng 56 VND/EUR giá mua và tăng 54 VND/EUR giá bán, lên mức 26.226 - 26.68 VND/EUR.
Vietinbank tăng 117 VND/EUR giá mua và tăng 124 VND/EUR giá bán, lên mức 26.142 - 27.127 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: Ngân hàng Đông Á tăng 232 VND/EUR giá mua nhưng giảm 316 VND/EUR giá bán, còn mức 26.230 - 26.690 VND/EUR; Sacombank tăng 135 VND/EUR giá mua nhưng giảm 448 VND/EUR giá bán, còn mức 26.273 - 26.675 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá mua nhưng tăng giá bán gồm có: Techcombank giảm 180 VND/EUR giá mua nhưng tăng 436 VND/EUR giá bán, lên mức 25.979 - 27.179 VND/EUR; Ngân hàng Quốc Tế giảm 93 VND/EUR giá mua nhưng tăng 3 VND/EUR giá bán, lên mức 26.205 - 26.710 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.867,69 - 26.273 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.675 - 27.186,94 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán thấp nhất ở mức 26.273 - 26.675 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 20/7/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.867,69(+87,85)

26.128,98(+88,74)

27.186,94(+92,31)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26.226(+56)

26.331(+51)

26.684(+54)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26.230(+232)

26.340(+43)

26.690(-316)

Techcombank (Techcombank)

25.979(-180)

26.177(-87)

27.179(+436)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

26.205(-93)

26.310(-88)

26.710(+3)

Sacombank (Sacombank)

26.273(+135)

26.373(+210)

26.675(-448)

Vietinbank (Vietinbank)

26.142(+177)

26.167(+132)

27.127(+124)

 

Nguồn: VITIC