5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%. Nếu tính cả 710.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 .000 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521.700 người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là: Kinh doanh bất động sản tăng 72,8% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% và tăng 71,1%.

Trong 5 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng trung du và miền núi phía Bắc có 2.142 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,8%; đồng bằng sông Hồng có 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Tây Nguyên 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2%; Đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11%.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng có 3.546 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,6%; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9%.

Nguồn: daibieunhandan.vn