Nhu cầu xăng dầu cũng bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm kinh tế trong quý 1/2020, nhưng sau đó đã được cải thiện. Nhu cầu xăng giảm 0,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020 so với năm 2019. Nhu cầu dầu diesel giảm khoảng 0,1 triệu thùng/ngày so với năm 2019. Tuy nhiên đã phục hồi ổn định từ quý 2/2020, hoạt động kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp đang phục hồi ổn định.
Nhu cầu LPG và naphtha vượt kỳ vọng và ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu LPG được cải thiện so với năm trước, trong khi naphtha đạt mức tăng hơn 0,1 triệu thùng/ngày so với năm 2019, được thúc đẩy bởi nhu cầu lưu kho, cũng như thương mại được cải thiện.
Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021 do hoạt động kinh tế phục hồi. Các ngành kinh tế chính được dự đoán sẽ phục hồi tích cực do các ngành giao thông vận tải, hóa dầu và công nghiệp. Ước tính nhu cầu dầu cho năm 2021 dựa trên nhu cầu xăng tăng so với cùng kỳ năm trước do sự phát triển của nền kinh tế, doanh số bán xe tăng so với năm 2020. Nhu cầu diesel cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, do sự phát triển trong hoạt động công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu đối với LPG và naphtha được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng tích cực do hoạt động thương mại phát triển.
 Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T12/2020

T12/2019

+/-

+/- (%)

LPG

2,21

2,00

0,21

10,3

Naphtha

1,92

1,62

0,30

18,2

Xăng

2,92

2,76

0,16

5,7

Nhiên liệu bay

0,93

0,83

0,10

12,3

Dầu diesel

3,01

3,22

-0,21

-6,4

Dầu mazut

0,29

0,45

-0,16

-36,1

Các sản phẩm khác

2,08

2,03

0,05

2,5

Tổng cộng

13,36

12,92

0,45

3,4

 

Nguồn: VITIC/OPEC