Cơ quan này dự báo rằng sản lượng dầu thô năm 2018 sẽ tăng 560.000 thùng/ngày lên 9,91 triệu thùng/ngày. Tháng trước, dọ dự kiến sản lượng tăng 570.000 thùng/ngày so với năm trước lên 9,9 triệu thùng/ngày.
Đối với năm 2017, họ dự báo tăng 500.000 thùng/ngày lên 9,35 triệu thùng/ngày. Tháng trước, họ dự kiến tăng 460.000 thùng/ngày lên 9,33 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, cơ quan này dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2017 có thể tăng 340.000 thùng/ngày so với 310.000 thùng/ngày trước đó. Đối với năm 2018, nhu cầu dầu mỏ được dự kiến tăng 330.000 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters