Cơ quan này dự báo rằng sản lượng dầu thô năm 2018 sẽ tăng 680.000 thùng/ngày lên 9,92 triệu thùng/ngày. Tháng trước họ dự báo sản lượng tăng 590.000 thùng/ngày so với năm trước lên 9,84 triệu thùng/ngày.
Đối với năm 2017 họ dự báo tăng 380.000 thùng/ngày lên 9,24 triệu thùng/ngày. Tháng trước họ dự kiến tăng 400.000 thùng/ngày lên 9,25 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, cơ quan này dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2017 có thể tăng 230.000 thùng/ngày so với dự báo trước tăng 350.000 thùng/ngày. Đối với năm 2018 nhu cầu dầu mỏ được dự kiến tăng 430.000 thùng/ngày so với 400.000 thùng/ngày trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters