Sự thay đổi lớn nhất dự kiến tại lưu vực Permian của Texas và New Mexico, nơi sản lượng tăng 34.000 thùng/ngày lên 3,42 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu dự kiến tăng từ tất cả các mỏ đá phiến chính, ngoại trừ mỏ Haynesville nhỏ nhất sản lượng ở đó dự kiến không đổi tại 43.000 thùng/ngày.
Sản lượng khí tự nhiên từ các mỏ đá phiến dự kiến tăng 1 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) lên mức kỷ lục mới 72,4 bcfd trong tháng 9/2018. Sản lượng dự kiến tăng tại tất cả các mỏ chính. Sản lượng tại khu vực Appalachia, gồm mỏ Marcellus và Utica dự kiến tăng 0,3 bcfd, nhiều nhất trong các mỏ. EIA cũng cho biết số lượng giếng đã khoan nhưng chưa hoàn thành tăng 165 lên 8.033 giếng trong tháng 7/2018. Sản xuất từ các giếng được khoan nhưng chưa hoàn thành có thể nhanh chóng tăng nếu giá dầu hay khí đốt tăng.
Nguồn: VITIC/Retuers