Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 là: 58,117 USD/thùng xăng RON 92; 57,736 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 57,193 USD/thùng dầu hỏa; 295,503 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.
- Xăng RON 92: giảm 862 đồng/lít;
- Xăng E5: giảm 805 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 650 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 738 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 369 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:
- Xăng RON 92: không cao hơn 16.504 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 16.349 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.835 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 11.380 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.666 đồng/kg.
Nguồn: vietnamnet.vn