CNPC cho biết 1,980 giếng dầu mới đã đưa vào hoạt động trong giai đoạn 7 tháng đầu năm nay tại Đại Khánh, mỏ dầu lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh đông bắc Hắc Long Giang. Các giếng dầu này được dự kiến đóng góp 650.000 tấn sản lượng hàng năm.
Đại Khánh đã sản xuất 36,56 triệu tấn dầu thô trong năm ngoái tương đương 729.000 thùng dầu mỗi ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters