IEA báo cáo nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong tháng 2/2021 giảm 2 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt 91,6 triệu thùng/ngày, do lượng cắt giảm của OPEC+ giảm đi.
Báo cáo tháng 3/2021 về chi tiết nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC
Sản lượng dầu thô của 13 quốc gia OPEC trong tháng 2/2021 giảm 0,65 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt trung bình 24,85 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu tại Nigeria, Iraq, Iran, Venezuela và Libya, trong khi sản lượng giảm tại Saudi Arabia và Angola.
Sản lượng dầu thô của Nigeria trong tháng 2/2021 tăng lên 1,48 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu giảm 0,3% trong tháng 2/2021 so với tháng liền trước xuống 26,9%.
Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC
ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

Các nước OPEC

2020

T1/2021

T2/2021

+/-

Algeria

897

866

873

7

Angola

1.262

1.169

1.119

-50

Congo

288

269

272

3

Equatorial Guinea

114

116

103

-13

Gabon

191

171

179

7

Iran

1.985

2.085

2.120

35

Iraq

4.050

3.839

3.898

59

Kuwait

2.434

2.322

2.330

8

Libya

368

1.153

1.186

33

Nigeria

1.583

1.328

1.488

161

Saudi Arabia

9.182

9.080

8.150

-930

UAE

2.794

2.611

2.610

-1

Venezuela

498

488

521

33

Tổng cộng

25.645

25.496

24.848

-647

 

Nguồn: VITIC/OPEC