Sản lượng khí ngưng tụ tăng 58.000 thùng/ngày.
Theo một hiệp ước với OPEC và các nhà sản xuất dầu khác, Nga đã cam kết giảm sản lượng 300.000 thùng/ngày, không tính khí ngưng tụ trong quý 1/2020.
Trong tháng 12/2019, hạn ngạch gồm cả khí ngưng tụ ở mức 228.000 thùng/ngày.
Trong ngày 2/12/2020, Bộ Năng lượng cho biết sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga tăng lên 11,262 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2019 từ 11,244 triệu thùng/ngày trong tháng liền trước.

Nguồn: VITIC/Reuters