Sản lượng khí tự nhiên tại nước này tăng 7,3% lên 115 triệu m3 mỗi ngày trong tháng 7 so với cùng giai đoạn một năm trước, trong khi sản lượng dầu mỏ tăng 1,5% so với tháng 7/2016, lên 2,623 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, sản lượng dầu mỏ trong tháng 7 giảm 1,9% so với tháng trước, do một chương trình ngừng hoạt động tại giàn P-58 để bảo dưỡng.
Tổng sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong tháng này khoảng 3,346 triệu thùng quy đầu mỗi ngày.
Sản lượng tại khu vực ngoài khơi tiền muối (pre-salt) của Brazil giảm 4,3% so với tháng trước xuống 1,613 triệu thùng quy dầu mỗi ngày.
Tuy nhiên, sản lượng dầu mỏ và khí đốt tại lưu vực Santos, vượt qua lưu vực Campos, nhà sản xuất lớn nhất của Brazil, lần đầu tiên trong tháng 7, đạt trung bình 1,522 triệu thùng quy dầu mỗi ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters