Sản lượng dầu thô cả nước tăng 4,4% trong tháng 12/2018 so với tháng 12/2017 lên 51,17 triệu tấn, tổng sản lượng cả năm đạt 603,57 triệu tấn, tăng 6,8% so với năm trước.
Sản lượng khí tự nhiên tăng 10% trong tháng 12/2018 so với một năm trước lên 15,3 tỷ mét khối bcm. Tổng sản lượng cả năm 2018 là 161 bcm tăng 7,5% so với một năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters