Tuy nhiên, theo thông tin từ Công ty Thị trường năng lượng (Energy Market Company - EMC), chỉ số Sling - viết tắt của SGX LNG Index Group – sẽ tiếp tục được công bố cho đến ngày 31/10/2019, với điều kiện “có đủ dữ liệu chính xác”.

Nguồn: VITIC/Reuters