Việc đóng cửa mỏ than này đại diện 98% mục tiêu của khu vực Tây Bắc này trong năm nay. Hơn 80% sản xuất than khu vực này sẽ diễn ra ở các cơ sở quy mô lớn và trung bình sau khi đóng cửa các mỏ này.
Trung Quốc đang tìm cách ngừng hay giảm một nửa sản lượng tại các mỏ than khắp nước này trong một nỗ lực đánh bại dư cung và tăng hiệu quả.
Trong năm 2016 Tân Cương đã đóng cửa 21 mỏ than với công suất 2,74 triệu tấn, ngoài ra trữ lượng than của Tân Cương được ước tính 2,19 nghìn tỷ tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters