Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) đã không đưa ra một thời gian biểu hay bất kỳ chi tiết của kế hoạch này trong báo cáo làm việc hàng năm đã công bố tại buổi khai mạc cuộc họp thường niên của quốc hội,
Thành lập một nhà điều hành dầu và khí đốt trung tâm sẽ giúp các công ty năng lượng quốc doanh Trung Quốc tách biệt chi phí vận chuyển khỏi doanh số bán dầu và khí.
Reuters tháng trước đã báo rằng một kế hoạch chính thức cho công ty đường ống kết hợp với các tài sản đường ống ở khoảng cách dài của các công ty năng lượng quốc doanh sẽ được thông báo trong năm nay. NDRC cũng nhắc lại mục tiêu tăng cường thăm dò dầu và khí đốt trong nước.
Nguồn: VITIC/Reuters