Nhà sản xuất lớn nhất OPEC này đã bơm 10,243 triệu thùng/ngày giảm 0,4 triệu thùng/ngày so với tháng 12/2018. Dự trữ dầu thô của Saudi Arabia giảm 4,542 triệu thùng xuống 200,834 triệu thùng trong tháng 1/2019.
Đốt dầu thô trực tiếp của vương quốc này tăng 13.000 thùng/ngày lên 377.000 thùng/ngày. Lượng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước tăng 0,074 triệu thùng/ngày lên 2,758 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu sản phẩm dầu của Saudi Arabia tăng 0,034 triệu thùng/ngày lên 2,073 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2019. Xuất khẩu sản phẩm dầu giảm 0,497 triệu thùng/ngày xuống 1,616 triệu thùng/ngày.
Số liệu xuất khẩu hàng tháng được Riyadh và các viên của OPEC cung cấp cho Tổ chức sáng kiến số liệu chung JODI.
Nguồn: VITIC/Reuters