Xuất khẩu dầu diesel tăng 181,8% lên 1,53 triệu tấn, xuất khẩu xăng tăng 145% thành 970.000 tấn và xuất khẩu dầu hỏa tăng 46% thành 1,09 triệu tấn.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng, giảm 16,4% so với một năm trước và tăng cường nhập dầu hỏa 15,2% thành 340.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters