Hai tháng đầu năm 2014, lượng cập cảng cá và thủy sản có vỏ ở Argentina đạt 61.045,7 tấn, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm 2013 (107.206,5 tấn).

Tổng lượng cập cảng bao gồm 41.670,8 tấn cá; 11.545,1 tấn nhuyễn thể và 7.829,8 tấn giáp xác.

Lượng cá cập cảng giảm 18,1% so với 50.861,5 tấn của 2 tháng đầu năm 2013.

Đối với nhuyễn thể, lượng cập cảng giảm 76,8% so với 2 tháng đầu năm 2013 (49.741,6 tấn) trong khi sản lượng giáp xác tăng 18,5% so với 6.603,4 tấn của cùng kỳ năm 2013.

Lượng cập cảng cá tuyết hake 2 tháng đầu năm nay đạt cao nhất với 22.078,9 tấn tuy nhiên giảm 17% so với 26.582,4 tấn của cùng kỳ năm 2013. Tiếp đó là mực ống với 10.921,1 tấn, giảm 77,6%.

Đối với thủy sản có vỏ, có 7.030,1 tấn tôm được cập cảng, tăng 27,4% so với cùng kỳ 2013 (5.514,9 tấn).

Nguồn: Vasep