VINANET - Sau đây là kết quả chi tiết cuộc thăm dò của Reuters về giá dầu cọ thô kỳ hạn hợp đồng benchmark FCPOc3 tại Sở giao dịch phái sinh Bursa Malaysia.

 
Tổ chức dự báo
2014 (ringgit/tấn)
2015 (ringgit/tấn)

Affin Investment Bank

2.700
2.700
 BOFA Merrill Lynch
2.750
2.800
 BNP Paribas
2.800
2.900
 CIMB
2.700
2.800
 Citibank*
3.006
3.006
 CLSA
2.500
2.700
 Credit Suisse
2.600
2.800
 DBS-Vickers
2.570
2.670
 Deutsche Bank
2.800
2.900
 Godrej*
2.505
2.171
 Frost & Sullivan
2.500
2.500
 Hong Leong
2.700
2.700
 HSBC*
2.699
2849
 Interpac
2.625
n/a
 KAF Research
2.800
3.000
 Kenanga Investment Bank
2.800
2.800
 Maybank
2.600
2.600
 MIDF
2.700
n/a
 Morgan Stanley*
2.839
3.090
 Nomura
2.800
2.800
 OCBC*
2.772
 n/a
 Phillip Futures
2.400
2.500
 Public Bank
2.750
2.750
 Rabobank
2.581
n/a
RHB-OSK
2.700
2.900

Standard Chartered

2.500
n/a

TA Investment Bank

2.800
2.800
UBS
2.400
2.400
Giá trung bình
2.700
2.800
Giá cao
3.006
3.090
Giá thấp
2.400
2.171

Giá trung bình 2012

2.958
            

Giá trung bình 2013

2.371
     
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters