Nguồn: Bộ Bông nghiệp Mỹ
ĐVT: Nghìn tấn)
 
2010/11
 
2011/12
 
+/-(năm)
 
2012/13
 
+/- (BC T3 sv T2)
+/- (năm)
Afghanistan
266
 
338
 
72
 
350
 
0
12
Argentina
1.118
 
1.020
 
-98
 
1.008
 
0
-12
Australia
521
 
678
 
157
 
800
 
0
122
Bangladesh
31.700
 
33.700
 
2.000
 
34.000
 
0
300
Brazil
9.300
 
7.888
 
-1.412
 
8.160
 
0
272
Myanmar
10.528
 
10.816
 
288
 
10.750
 
0
-66
Campuchia
4.233
 
4.268
 
35
 
4.600
 
375
332
Trung Quốc
137.000
 
140.700
 
3.700
 
143.000
 
0
2.300
Colombia
1.323
 
1.430
 
107
 
1.591
 
0
161
Bờ Biển Ngà
469
 
456
 
-13
 
566
 
0
110
Cuba
295
 
370
 
75
 
310
 
0
-60
CH Đôminích
562
 
573
 
11
 
510
 
0
-63
Ecuador
900
 
624
 
-276
 
650
 
0
26
Ai Cập
3.100
 
4.250
 
1.150
 
4.700
 
0
450
EU (27)
2.172
 
2.090
 
-82
 
2.042
 
0
-48
Ghana
295
 
276
 
-19
 
276
 
0
0
Guinea
1.056
 
1.097
 
41
 
1.135
 
0
38
Guyana
361
 
402
 
41
 
420
 
0
18
Ấn Độ
95.980
 
105.310
 
9.330
 
101.000
 
2.000
-4.310
Indonesia
35.500
 
36.500
 
1.000
 
36.900
 
0
400
Iran
1.510
 
1.550
 
40
 
1.550
 
0
0
Nhật Bản
7.720
 
7.646
 
-74
 
7.756
 
0
110
Triều Tiên
1.600
 
1.600
 
0
 
1.740
 
0
140
Hàn Quốc
4.295
 
4.224
 
-71
 
4.006
 
0
-218
Lào
1.400
 
1.395
 
-5
 
1.475
 
0
80
Liberia
187
 
189
 
2
 
180
 
0
-9
Madagascar
3.062
 
2.752
 
-310
 
2.560
 
0
-192
Malaysia
1.642
 
1.690
 
48
 
1.700
 
0
10
Mali
1.500
 
1.132
 
-368
 
1.430
 
0
298
Mexico
146
 
111
 
-35
 
128
 
0
17
Mozambique
168
 
176
 
8
 
182
 
0
6
Nepal
2.680
 
2.970
 
290
 
3.000
 
0
30
Nigeria
2.615
 
2.709
 
94
 
2.850
 
0
141
Pakistan
5.000
 
6.500
 
1.500
 
6.800
 
0
300
Peru
1.939
 
1.837
 
-102
 
2.100
 
99
263
Philippines
10.539
 
10.700
 
161
 
10.990
 
0
290
Nga
690
 
686
 
-4
 
683
 
0
-3
Sierra Leone
648
 
746
 
98
 
693
 
0
-53
Sri Lanka
2.490
 
3.311
 
821
 
2.650
 
-210
-661
Đài Loan
1.186
 
1.175
 
-11
 
1.161
 
0
-14
Tanzania
990
 
990
 
0
 
990
 
0
0
Thái lan
20.262
 
20.460
 
198
 
20.500
 
0
40
Thổ Nhĩ Kỳ
502
 
502
 
0
 
483
 
0
-19
Uganda
134
 
142
 
8
 
151
 
0
9
Hoa Kỳ
7.593
 
5.866
 
-1.727
 
6.356
 
0
490
Uruguay
1.150
 
997
 
-153
 
1.008
 
0
11
Venezuela
358
 
380
 
22
 
385
 
0
5
Việt Nam
26.371
 
27.075
 
704
 
27.710
 
0
635
   Tổng
445.056
 
462.297
 
17.241
 
463.985
 
2.264
1.688
Các nước khác
 
 
-144
 
 
-1
195
Toàn thế giới
449.091
 
466.188
 
17.097
 
468.071
 
2.263
1.883
(T.H – USDA)