VINANET - Dự trữ cao su thô tại các cảng Nhật Bản tăng 1.250 tấn trong 10 ngày từ 10/3 lên mức cao 9 tháng đạt 12.553 tấn, Hiệp hội thương mại cao su Nhật Bản cho biết. Dự trữ ở mức cao nhất kể từ mức 12.715 tấn ngày 20/6/2012. Hiệp hội đã sửa chữa số liệu hàng tồn kho cao su ngày 28/2 từ 11.303 tấn lên 11.363 tấn.

Hiệp hội đưa ra số liệu chi tiết
Đvt: tấn
Loại
10/3
28/2
20/2
10/2
31/1
20/1

Cao su thô

 12.553
11.303
10.942
10.112
8.790
7.262

Mủ cao su tự nhiên

365
429
407
 370
 384
 339
Tổng hợp *
1.621
1.616
1.598
1.749
 1.70
1 1.756
Tổng hợp
 23
23
 23
23
23
 23
 
Dạng rắn ** D.R.C
Dạng mủ **