Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
88,17
88,50
88,14
88,40
88,06
87,00
87,00
87,00
87,00
86,85
85,25
85,25
85,17
85,18
85,18
-
-
-
85,23 *
85,23
-
-
-
85,32 *
85,32
-
-
-
85,61 *
85,61
-
-
-
83,34 *
83,34
-
-
-
81,81 *
81,81
-
-
-
81,89 *
81,89
-
-
-
81,79 *
81,79
-
-
-
81,77 *
81,77
-
-
-
81,67 *
81,67
-
-
-
81,57 *
81,57
-
-
-
81,57 *
81,57
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET