Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
87,20
89,15
87,20
88,61
87,33
88,13
90,01
88,10
89,55
88,16
87,77
88,66
87,77
88,52
87,54
86,66
87,72
86,58
87,51
86,96
85,83
86,59
85,83
86,59
86,09
85,41
86,29
85,41
86,29
85,89
-
85,92
85,61
85,92
85,61
-
85,77
85,10
85,77
85,10
84,40
84,66
84,40
84,66
83,59
-
85,00
83,79
85,00
83,79
-
85,25
84,24
85,25
84,24
-
85,50
84,69
85,50
84,69
-
85,50
84,67
85,50
84,67
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET