Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
68,18 *
68,18
66,17
66,17
65,90
65,90
65,84
65,90
66,00
65,86
65,89
65,77
-
-
-
66,48 *
66,48
-
-
-
67,22 *
67,22
-
-
-
67,75 *
67,75
-
-
-
68,75 *
68,75
-
-
-
69,41 *
69,41
-
-
-
70,26 *
70,26
-
-
-
71,13 *
71,13
-
-
-
71,26 *
71,26
-
-
-
69,98 *
69,98
-
-
-
70,39 *
70,39
-
-
-
71,37 *
71,37
-
-
-
71,39 *
71,39
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet