Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
68,28 *
68,28
65,46
65,78
65,40
65,58
65,55
65,35
65,46
65,25
65,46
65,39
66,20
66,22
66,20
66,22
66,16
-
-
-
66,77 *
66,86
-
-
-
67,40 *
67,40
-
-
-
68,27 *
68,41
-
-
-
69,07 *
69,07
-
-
-
69,92 *
69,92
-
-
-
70,79 *
70,79
-
-
-
70,92 *
70,92
-
-
-
69,64 *
69,64
-
-
-
70,05 *
70,05
-
-
-
71,03 *
71,03
-
-
-
71,05 *
71,05
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet