Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
87,20
87,20
85,76
85,81
87,43
-
-
-
89,04 *
89,04
88,87
88,87
87,55
87,62
88,99
-
-
-
88,59 *
88,59
-
-
-
88,24 *
88,24
-
-
-
88,04 *
88,04
-
-
-
84,64 *
84,64
-
-
-
82,55 *
82,55
-
-
-
82,63 *
82,63
-
-
-
82,53 *
82,53
-
-
-
82,51 *
82,51
-
-
-
82,41 *
82,41
-
-
-
82,31 *
82,31
-
-
-
82,31 *
82,31
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET