Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
69,90 *
69,90
65,55
65,83
65,55
65,61
65,68
65,45
65,62
65,45
65,60
65,58
-
-
-
66,33 *
66,33
-
-
-
66,95 *
66,95
-
-
-
67,49 *
67,49
-
-
-
68,48 *
68,48
-
-
-
69,14 *
69,14
-
-
-
69,99 *
69,99
-
-
-
70,86 *
70,86
-
-
-
70,99 *
70,99
-
-
-
69,71 *
69,71
-
-
-
70,12 *
70,12
-
-
-
71,10 *
71,10
-
-
-
71,12 *
71,12
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet