Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
66,55 *
66,90
64,88
65,12
64,76
64,76
65,05
64,97
64,97
64,77
64,77
64,96
-
-
-
65,67 *
65,67
-
-
-
66,37 *
66,37
-
-
-
66,91 *
66,91
-
-
-
67,90 *
67,90
-
-
-
68,56 *
68,56
-
-
-
69,41 *
69,41
-
-
-
70,28 *
70,28
-
-
-
70,41 *
70,41
-
-
-
69,13 *
69,13
-
-
-
69,54 *
69,54
-
-
-
70,52 *
70,52
-
-
-
70,54 *
70,54
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet