Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
58,54 *
58,54
-
-
-
58,86 *
58,86
-
-
-
59,81 *
59,81
-
-
-
60,75 *
60,75
-
-
-
62,20 *
62,20
-
-
-
62,98 *
62,98
-
-
-
63,66 *
63,66
-
-
-
64,09 *
64,09
-
-
-
64,85 *
64,85
-
-
-
65,33 *
65,33
-
-
-
64,62 *
64,62
-
-
-
65,21 *
65,21
-
-
-
66,20 *
66,20
-
-
-
66,22 *
66,22
-
-
-
66,22 *
66,22
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet