Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
65,99 *
65,99
64,40
64,40
64,13
64,24
64,39
64,30
64,30
64,07
64,16
64,29
-
-
-
65,02 *
65,02
-
-
-
65,50 *
65,71
-
-
-
66,26 *
66,26
-
-
-
67,00 *
67,22
-
-
-
67,88 *
67,88
-
-
-
68,73 *
68,73
-
-
-
69,60 *
69,60
-
-
-
69,73 *
69,73
-
-
-
68,45 *
68,45
-
-
-
68,86 *
68,86
-
-
-
69,84 *
69,84
-
-
-
69,86 *
69,86
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet