Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
64,86 *
64,86
62,93
63,00
62,36
62,41
62,59
62,04
62,20
61,81
61,81
61,95
62,65
62,65
62,64
62,64
62,68
63,45
63,45
63,43
63,43
63,52
-
-
-
64,07 *
64,07
-
-
-
65,03 *
65,03
-
-
-
65,69 *
65,69
-
-
-
66,54 *
66,54
-
-
-
67,41 *
67,41
-
-
-
67,54 *
67,54
-
-
-
66,26 *
66,26
-
-
-
66,67 *
66,67
-
-
-
67,65 *
67,65
-
-
-
67,67 *
67,67
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet