Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
86,01 *
86,01
85,52
85,85
85,51
85,72
85,67
-
-
-
84,04 *
84,04
-
-
-
83,32 *
83,32
-
-
-
82,79 *
82,79
-
-
-
78,77 *
78,77
-
-
-
77,89 *
77,89
-
-
-
77,98 *
77,98
-
-
-
77,98 *
77,98
-
-
-
77,98 *
77,98
-
-
-
77,98 *
77,98
-
-
-
77,98 *
77,98
-
-
-
77,98 *
77,98
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET