Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
86,16 *
86,16
85,73
86,00
85,73
85,99
85,74
84,37
84,40
84,37
84,39
84,18
83,73
83,75
83,73
83,75
83,55
83,28
83,29
83,28
83,29
83,16
-
-
-
79,10 *
79,10
78,19
78,19
78,19
78,19
78,22
-
-
-
78,31 *
78,31
-
-
-
78,31 *
78,31
-
-
-
78,31 *
78,31
-
-
-
78,31 *
78,31
-
-
-
78,31 *
78,31
-
-
-
78,31 *
78,31
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET