Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
68,88
68,88
66,10
66,40
68,77
68,22
68,24
65,66
66,05
68,08
68,78
68,83
66,66
66,98
68,73
69,93
69,96
68,00
68,30
69,90
70,84
70,84
68,85
69,46
70,84
-
69,68
69,68
69,68
71,19
72,50
72,70
70,99
71,46
72,99
-
71,59
71,59
71,59
73,12
-
72,53
72,53
72,53
74,06
-
73,52
73,52
73,52
75,05
-
73,11
73,11
73,11
74,64
-
71,37
71,37
71,37
72,90
-
71,82
71,82
71,82
73,35
-
72,83
72,83
72,83
74,36
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET