Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
61,66 *
61,66
61,67
61,70
61,59
61,59
61,57
-
-
-
61,04 *
61,04
-
-
-
61,77 *
61,77
-
-
-
62,56 *
62,56
-
-
-
63,21 *
63,21
-
-
-
64,11 *
64,11
-
-
-
64,98 *
64,98
-
-
-
65,85 *
65,85
-
-
-
66,70 *
66,70
-
-
-
68,95 *
68,95
-
-
-
68,90 *
68,90
-
-
-
69,45 *
69,45
-
-
-
70,43 *
70,43
-
-
-
70,45 *
70,45
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet