Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
86,34
86,34
86,34
86,34
86,19
85,99
85,99
85,84
85,94
85,99
-
-
-
84,26 *
84,26
-
-
-
83,62 *
83,62
-
-
-
83,19 *
83,19
-
-
-
79,12 *
79,12
-
-
-
78,32 *
78,32
-
-
-
78,41 *
78,41
-
-
-
78,41 *
78,41
-
-
-
78,41 *
78,41
-
-
-
78,41 *
78,41
-
-
-
78,41 *
78,41
-
-
-
78,41 *
78,41
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET