Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
83,68 *
83,68
-
-
-
85,29 *
85,29
84,00
84,00
83,80
83,91
83,70
-
-
-
82,10 *
82,10
-
-
-
81,47 *
81,47
-
-
-
81,13 *
81,13
-
-
-
78,13 *
78,13
-
-
-
76,87 *
76,87
-
-
-
76,95 *
76,95
-
-
-
76,85 *
76,85
-
-
-
76,75 *
76,75
-
-
-
76,65 *
76,65
-
-
-
76,55 *
76,55
-
-
-
76,55 *
76,55
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET

Nguồn: Internet