Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
83,13 *
83,13
86,10
86,10
86,10
86,10
86,13
84,07
84,50
83,89
84,50
83,88
82,25
82,59
82,25
82,59
82,14
81,90
81,90
81,90
81,90
81,50
81,55
81,55
81,55
81,55
81,22
-
-
-
78,19 *
78,19
77,00
77,00
77,00
77,00
76,87
-
-
-
76,95 *
76,95
-
-
-
76,85 *
76,85
-
-
-
76,75 *
76,75
-
-
-
76,65 *
76,65
-
-
-
76,55 *
76,55
-
-
-
76,55 *
76,55
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET

Nguồn: Internet