Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
85,37 *
85,37
85,12
85,51
85,12
85,33
85,12
84,34
84,34
83,43
83,43
83,40
-
-
-
82,86 *
82,86
-
-
-
82,51 *
82,51
-
-
-
78,39 *
78,39
-
-
-
77,70 *
77,70
-
-
-
77,79 *
77,79
-
-
-
77,79 *
77,79
-
-
-
77,79 *
77,79
-
-
-
77,79 *
77,79
-
-
-
77,79 *
77,79
-
-
-
77,79 *
77,79
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET