Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
65,30
65,30
65,30
65,30
65,36
65,99
65,99
65,75
65,80
65,88
66,72
66,72
66,62
66,62
66,63
-
-
-
67,90 *
67,90
-
-
-
69,06 *
69,06
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET