Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
62,48 *
62,48
61,61
62,23
61,61
61,71
61,89
61,33
61,55
61,15
61,15
61,46
-
-
-
62,19 *
62,19
-
-
-
62,83 *
62,83
-
-
-
63,56 *
63,56
-
-
-
64,46 *
64,46
-
-
-
65,22 *
65,22
-
-
-
66,05 *
66,05
-
-
-
66,86 *
66,86
-
-
-
68,56 *
68,56
-
-
-
68,46 *
68,46
-
-
-
69,01 *
69,01
-
-
-
69,99 *
69,99
-
-
-
70,01 *
70,01
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet