Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
83,20
85,20
83,20
84,12
82,89
82,88
84,60
82,88
83,70
82,62
82,85
84,09
82,85
83,42
82,62
-
79,22
79,22
79,22
78,62
77,50
78,00
77,50
77,91
77,50
-
78,42
78,42
78,42
78,02
-
78,62
78,62
78,62
78,27
-
78,56
78,56
78,56
78,25
-
78,45
78,45
78,45
78,15
77,85
78,00
77,85
78,00
77,85
-
77,96
77,96
77,96
77,82
-
77,96
77,96
77,96
77,82
-
77,96
77,96
77,96
77,82
-
77,96
77,96
77,96
77,82
-
-
-
59,48 *
-
-
-
-
58,10 *
-
-
-
-
81,68 *
-
-
-
-
67,88 *
-
-
-
-
66,25 *
-
-
-
-
50,34 *
-
-
-
-
42,19 *
-
-
-
-
40,01 *
-
-
-
-
57,29 *
-
-
-
-
57,03 *
-
-
-
-
62,91 *
-
-
-
-
70,30 *
-
-
-
-
79,73 *
-
-
-
-
78,25 *
-
-
-
-
81,85 *
-
-
-
-
83,55 *
-
-
-
-
106,66 *
-
-
-
-
109,87 *
-
-
-
-
138,00 *
-
-
-
-
118,90 *
-
-
-
-
205,99 *
-
-
-
-
153,80 *
-
-
-
-
136,20 *
-
-
-
-
90,12 *
-
-
-
-
101,48 *
-
-
-
-
90,12 *
-
-
-
-
91,60 *
-
-
-
-
87,76 *
-
-
-
-
89,48 *
-
-
-
-
84,51 *
-
-
-
-
70,84 *
-
-
-
-
82,46 *
-
-
-
-
70,49 *
-
-
-
-
82,46 *
-
-
-
-
72,24 *
-

* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,

VINANET