Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
84,85 *
84,85
84,88
84,88
84,78
84,85
84,71
-
-
-
82,71 *
82,71
-
-
-
82,12 *
82,12
-
-
-
81,68 *
81,68
-
-
-
77,81 *
77,81
-
-
-
77,36 *
77,36
-
-
-
77,45 *
77,45
-
-
-
77,45 *
77,45
-
-
-
77,45 *
77,45
-
-
-
77,45 *
77,45
-
-
-
77,45 *
77,45
-
-
-
77,45 *
77,45
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET