Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
62,95
62,96
62,66
62,88
63,10
63,21
63,25
62,93
63,20
63,46
-
-
-
63,98 *
63,98
64,10
64,15
63,85
64,10
64,34
-
-
-
64,50 *
64,50
-
-
-
64,60 *
64,60
-
-
-
64,62 *
64,62
-
-
-
64,90 *
64,90
-
-
-
63,30 *
63,30
-
-
-
63,96 *
63,96
-
-
-
64,89 *
64,89
-
-
-
64,91 *
64,91
-
-
-
64,91 *
64,91
-
-
-
64,91 *
64,91
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts