Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
64,63 *
64,63
64,52
64,63
64,22
64,33
64,85
64,98
65,11
64,75
64,85
65,34
-
-
-
65,97 *
65,97
65,72
65,85
65,51
65,55
66,08
-
-
-
65,99 *
65,99
-
-
-
65,90 *
65,90
-
-
-
65,85 *
65,85
-
-
-
65,72 *
65,72
-
-
-
64,45 *
64,45
-
-
-
65,17 *
65,17
-
-
-
66,13 *
66,13
-
-
-
66,15 *
66,15
-
-
-
66,15 *
66,15
-
-
-
66,15 *
66,15
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts