Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
62,58
63,89
62,58
63,69
62,58
62,95
63,95
62,95
63,80
62,93
63,66
64,38
63,66
64,25
63,48
63,83
64,70
63,81
64,54
63,91
64,40
64,80
64,32
64,73
64,16
65,00
65,24
64,61
65,18
64,37
65,28
65,73
64,90
65,62
64,50
-
65,93
65,93
65,93
64,78
-
64,33
64,33
64,33
63,18
-
65,00
65,00
65,00
63,84
-
65,93
65,93
65,93
64,77
-
65,96
65,96
65,96
64,79
-
65,96
65,96
65,96
64,79
-
65,96
65,96
65,96
64,79
-
65,27
65,27
65,27
64,10
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts