Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
60,27
60,37
59,47
59,58
60,27
61,00
61,10
60,15
60,25
61,07
61,98
61,98
61,14
61,23
62,00
-
62,67
62,67
62,67
63,28
64,35
64,35
63,83
63,91
64,42
65,05
65,12
65,05
65,12
65,45
-
65,84
65,84
65,84
66,17
-
66,46
66,46
66,46
66,79
-
66,55
66,55
66,55
66,88
-
65,45
65,45
65,45
65,78
-
66,01
66,01
66,01
66,34
-
66,97
66,97
66,97
67,30
-
66,99
66,99
66,99
67,32
-
66,99
66,99
66,99
67,32
-
66,99
66,99
66,99
-
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet