Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
59,61
61,14
59,61
60,71
59,58
60,25
61,75
60,25
61,34
60,25
61,45
62,54
61,31
62,30
61,23
-
63,70
63,70
63,70
62,67
64,15
65,22
64,01
64,94
63,91
-
66,17
66,17
66,17
65,12
-
66,91
66,91
66,91
65,84
-
67,59
67,59
67,59
66,46
-
67,68
67,68
67,68
66,55
-
66,58
66,58
66,58
65,45
-
67,14
67,14
67,14
66,01
-
68,10
68,10
68,10
66,97
-
68,12
68,12
68,12
66,99
-
68,12
68,12
68,12
66,99
-
68,12
68,12
68,12
66,99
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet