Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
93,70
93,70
93,99
94,03
93,86
94,03
93,98
-
-
-
84,72
84,72
84,00
84,05
84,00
84,00
84,12
-
-
-
83,24
83,24
-
-
-
83,17
83,17
-
-
-
83,10
83,10
-
-
-
82,64
82,64
-
-
-
82,00
82,00
-
-
-
82,08
82,08
-
-
-
82,19
82,19
-
-
-
82,04
82,04
-
-
-
82,10
82,10
-
-
-
82,11
82,11
-
-
-
82,27
82,27
Nguồn: Vinanet/TradingCharts